Rotterdam Expat Centre is now Rotterdam International Center. We have moved into a new office in the Groot Handelsgebouw read more

1. Algemeen

 

1.1 Stichting Rotterdam Partners

Deze privacyverklaring is opgesteld door de stichting Rotterdam Partners. Onze contactgegevens zijn:

Adres:                  Weena 725, Rotterdam (3013AM)
Telefoon:            010-7900140
E-mail:                  info@rotterdampartners.nl
KvK:                      24313403

1.2 Verwerkingsverantwoordelijke

Wij stellen de doelen en middelen vast waarvoor, en op basis waarvan, binnen onze bedrijfsactiviteiten gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens. Wij zijn dan ook als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan te merken.

1.3 Functionaris voor de gegevensbescherming

Wij hebben een interne functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die betrokken is bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens. De contactgegevens van de functionaris voor de gegevensbescherming zijn:

Naam: mevrouw J. Pietersma

Bedrijf: Stichting Rotterdam Partners
Bezoekadres: Weena 725, Rotterdam (3013AM)

Postadres: Postbus 101, 3000 AC Rotterdam
Telefoon (algemeen): 010-7900140
E-mail (direct): privacy@rotterdampartners.nl

1.4 Informatieplicht

Wij hebben de verplichting om de personen van wie wij persoonsgegevens verwerken te informeren over het hoe en waarom van die verwerkingen. Aan deze informatieplicht voldoen wij door middel van deze privacyverklaring.

1.5 Wijzigingen

Deze privacyverklaring is opgesteld in april 2019. Wij kunnen deze verklaring in de toekomst aanpassen. Indien wij deze privacyverklaring aanpassen zal de gewijzigde privacyverklaring op onze corporate website (www.rotterdampartners.nl) worden geplaatst alsmede alle aan Rotterdam Partners gelieerde websites, met vermelding van de datum waarop de wijzigingen ingaan. Als sprake is van wijzigingen die jou persoonlijk in aanmerkelijke mate kunnen treffen dan doen wij ons best om je hierover ook direct te informeren.

 

2. Doelen en Middelen

Dit hoofdstuk is als volgt vormgegeven: per groep van betrokkenen voldoen wij aan onze informatieplicht. Bekijk welke groep(en) van betrokkenen op u van toepassing is/zijn en bekijk vervolgens voor welke doeleinden en met welke middelen wij welke persoonsgegevens van u verwerken binnen die groep. Meerdere groepen kunnen op u van toepassing zijn.

2. 1 U bezoekt één van onze websites

Als u één van onze websites

bezoekt, verwerken wij persoonsgegevens en maken wij gebruik van cookies en andere technieken. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden met behulp van de onderstaande middelen:

2.2 U ontvangt een digitale nieuwsbrief van ons

Als u zich aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven (Uit in Rotterdam, Rotterdamse Nieuwe, Corporate, Pers, Travel Trade, MICE of Wonen in Rotterdam) dan verwerken wij uw persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden met behulp van de onderstaande middelen:

2.3 U meldt zich aan voor één van onze ontvangsten, evenementen of bijeenkomsten

Als u zich aanmeldt voor, dan wel deelneemt aan, site inspecties, fact finding trips, famtrips, persontvangsten, netwerkbijeenkomsten en overige ontvangsten, evenementen of bijeenkomsten georganiseerd door Rotterdam Partners verzamelen wij uw persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden met behulp van de onderstaande middelen:

 

3. Doorgifte buiten de EER

Het kan voorkomen dat wij – of de door ons ingeschakelde opdrachtnemers – uw persoonsgegevens doorgeven naar een organisatie in een land buiten de Europees Economische Ruimte (EER) en dat dat land een lagere mate van bescherming kent met betrekking tot persoonsgegevens dan de bescherming op basis van de AVG en overige regelgeving binnen de EER. Als zich zo’n situatie voordoet, en persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de EER dat minder juridische bescherming biedt aan persoonsgegevens, dan zullen wij zorgen voor passende waarborgen om te bereiken dat de doorgifte plaatsvindt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

Los hiervan kunnen wij – of de door ons ingeschakelde opdrachtnemers – persoonsgegevens doorgeven naar een organisatie in een land buiten de Europees Economische Ruimte (EER), welk land een lagere mate van bescherming kent met betrekking tot persoonsgegevens dan de bescherming op basis van de AVG en overige regelgeving binnen de EER, indien er sprake is van een wettelijke uitzondering als genoemd in artikel 49 AVG (bijv. op basis van uw uitdrukkelijke toestemming of noodzakelijk om een overeenkomst die voor u van belang is uit te kunnen voeren).

Wilt u nadere informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EER, dan kunt u contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming, privacy@rotterdampartners.nl.

 

4. Verwerkingen gebaseerd op je toestemming

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (grondslag), hebt u te allen tijde het recht deze toestemming weer in te trekken. Wilt u uw toestemming intrekken dan zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken voor het doel waarvoor u uw toestemming intrekt. Het intrekken van uw toestemming doet overigens niets af aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóórafgaand aan de intrekking van uw toestemming.

 

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken ten aanzien van u geen gebruik van volledig geautomatiseerde besluitvormingsprocessen.

 

6. Uw rechten als betrokkene

U hebt wat betreft de verwerking van persoonsgegevens altijd het recht om (bij) ons:

  1. inzage te laten geven in de persoonsgegevens die wij van u verwerken (inzagerecht);
  2. uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist zijn (correctierecht);
  3. uw persoonsgegevens te laten wissen (verwijderingsrecht/recht op vergetelheid);
  4. de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken (recht op beperking van verwerking);
  5. bezwaar te maken tegen de verwerking van (bepaalde van) uw persoonsgegevens (recht van bezwaar);
  6. uw persoonsgegevens aan uzelf te laten verstrekken, dan wel uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten verstrekken (recht op dataportabiliteit).

Bovengenoemde rechten hebt u op basis van de AVG. Deze rechten zijn echter niet altijd toepasbaar. Voor de uitoefening van sommige rechten zal sprake moeten zijn van specifieke omstandigheden om daar een beroep op te kunnen doen. Wij verwijzen voor deze specifieke omstandigheden naar artikel 15 t/m 18, 20 en 21 AVG.

Indien u gebruik zou willen maken van uw rechten kunt u ons een mail sturen naar privacy@rotterdampartners.nl met daarin beschreven van welk recht u gebruik maakt en op welke persoonsgegevens het verzoek betrekking heeft.

Wij kunnen u vragen u te identificeren indien u gebruik maakt van één van uw rechten. De reden hiervoor is dat wij zeker dienen te zijn dat wij op verzoek van de juiste persoon de juiste persoonsgegevens verstrekken of op andere wijze verwerken.

Kunnen wij een verzoek van u – om een van bovengenoemde rechten uit te oefenen- niet toestaan dan onderbouwen wij schriftelijk waarom wij dat niet (kunnen) doen.

 

7. Klachten

Heb u onverhoopt een klacht over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan proberen wij dat graag eerst zelf met u op te lossen. U kunt in dat geval een mail sturen naar privacy @rotterdampartners.nl.

Het staat u – in geval van een klacht ten aanzien van de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken – echter ook vrij direct een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.